Reklama zewnętrzna na ul. 3 Maja w Katowicach
W ramach badań na ul. 3 Maja zostały zliczone oraz zmierzone wszystkie nośniki reklamy zewnętrznej znajdujące się w głównym ciągu ulicy
(w badaniu nie uwzględniono reklam znajdujących się na podwórkach kamienic). Analizie poddano również parametry samej ulicy, jak
i zlokalizowanych przy niej budynków.