Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2

W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe


Definicja ładu przestrzennego  z punktu widzenia języka prawnego wydaje się trudna do sprecyzowania . Jednak ogólnie można przyjąć, że chodzi o utrzymanie w uporządkowanych relacjach zarówno uwarunkowań kompozycyjno-estetycznych w podejmowanych inwestycjach i zagospodarowaniu terenu jak również środowiskowych czy społeczno-gospodarczych . Oznacza to, iż wszelkie działania, których celem jest kształtowanie przestrzeni, powinny uwzględniać wskazane powyżej wartości .

Mgr S. Zwolak – „Wpływ regulacji prawnych na wygląd budynków”