Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad nimi


Art. 69 [Prace wymagające pozwolenia]

1)     Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:

1.       prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;

2.       wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;

3.       umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 (znak informujący o tym, że zabytek podlega ochronie)

4.       podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;

  


Art. 118 [Bezprawne umieszczanie reklam]

Kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru urządzenia techniczne, tablice, reklamy oraz napisy, podlega karze grzywny.Art. 120 [Orzekanie w sprawach]

Orzekanie w sprawach określonych w art. 110-119 następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.