Ustawa o ochronie przyrody


Art. 15 [Zakazy]

1)     W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:

19.   umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;Art. 39 [Obiekty zabytkowe]

1)     W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy:

11.   umieszczania tablic reklamowych 

2)     Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą

1.       prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;

2.       realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;

3.       zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

4.       likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.