Kodeks wykroczeń


Art. 63a [Nielegalne ogłoszenia]

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.Orzecznictwo


Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 13 marca 1984 VI KZP 48/83

Teza:

Umieszczanie napisu lub rysunku w miejscu do tego nie wyznaczonym może stanowić "uszkodzenie mienia" w rozumieniu art. 210 KK (albo w zależności od wysokości szkody - wykroczenie przewidziane w art. 124 KW) tylko wówczas, gdy w wyniku tego działania nastąpiło pomniejszenie wartości materialnej budynku, obiektu lub innej rzeczy w takim stopniu, że do usunięcia tego uszkodzenia konieczne jest naruszenie ich substancji. W innym wypadku takie działanie może stanowić wykroczenie określone w art. 63a Kodeksu Wykroczeń.